Znajdujesz się na:

Oprogramowanie Skarbnik O programie

Skarbnik

 • Współpraca z programem magazynowym Hermes
 • System zawsze zgodny z przepisami
 • Automatyzacja procesu księgowania
 • Możliwość wykonywania różnych analiz ekonomiczno-finansowych
 • Automatyczny rozdział i księgowanie kosztów zakupu

Program Skarbnik umożliwia prowadzenie wszystkich operacji księgowych związanych ze zdarzeniami gospodarczymi występującymi w przedsiębiorstwie zgodnie z obowiązującą Ustawą o Rachunkowości. Umożliwia budowanie planu kont i księgowanie dokumentów, sporządza bilans zamknięcia, realizuje pełne rozrachunki i rozliczenia, oraz zestawienia i sprawozdania. Program Skarbnik wspomaga i przyspiesza pracę działów księgowo-finansowych  w firmie. Umożliwia przygotowanie dowolnych analiz finansowych. Współpracuje z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel.

Podstawowe funkcje programu:

 • Zakładanie, przeglądanie i modyfikacja planu kont. Użytkownik programu sam zakłada plan kont, dostosowany do potrzeb i specyfiki działalności firmy. Plan kont może być w każdej chwili rozbudowany lub poprawiony. Każde z kont syntetycznych może posiadać dowolną ilość subkont analitycznych. Analityka jest rozbudowywana na 3 poziomach.
 • Zakładanie, przeglądanie i modyfikacja układu stosowanych dzienników. W celu prowadzenia chronologicznej ewidencji dokumentów pojawiających się w obrocie, użytkownik programu może założyć dowolną ilość rejestrów, dostosowanych do sposobu przechowywania dokumentów.
 • Ewidencja zdarzeń gospodarczych w ujęciu chronologicznym. Ewidencja prowadzona jest w oparciu o dzienniki zakładane w programie przez użytkownika. Obejmuje numer pozycji w dzienniku, opis operacji księgowej, datę, symbol dokumentu, symbol dokumentu zewnętrznego, o ile taki jest potrzebny, kwotę operacji, symbole kont, z którymi związany jest zapis, w przypadku rozliczeń - termin płatności lub symbol dokumentu, do którego płatność jest przyjmowana.
 • Ewidencja zapisów księgowych w ujęciu systematycznym. Każda operacja wprowadzona do jednego z rejestrów jest automatycznie umieszczana na odpowiednich kontach. Zapis obejmuje dane zawarte w dzienniku. 
 • Bieżąca kontrola poprawności księgowania. Każda operacja związana z ewidencją zdarzeń gospodarczych podlega bieżącej kontroli formalnej poprawności wpisu - zasada podwójnego księgowania, poprawność zastosowanych oznaczeń kont syntetycznych i analitycznych, użyta symbolika rejestrów. Stwierdzone usterki są sygnalizowane, przyjęcie błędnych danych jest blokowane.
 • Korekta błędów. Stwierdzone usterki i niezgodności można w prosty sposób korygować. Możliwość zmian jest blokowana po zamknięciu okresu rozrachunkowego.
 • Możliwość księgowania dokumentów z danego miesiąca bez potrzeby zamykania ubiegłego okresu.
 • Automatyczne księgowanie dowodów kupna, sprzedaży, kasy, ewidencjonowanych w programie Hermes.
 • Kontrola stanu rozrachunków z kontrahentami, prognozy spływu i rozchodu gotówki, specjalizowane analizy opóźnionych płatności, salda rozrachunkowe z uwzględnieniem wszystkich dokumentów lub tylko z zadanym terminem płatności.
 • Naliczanie karnych odsetek i sporządzanie not odsetkowych. Kalkulacja oparta o zadawany „kalendarz" odsetkowy, wzór wezwania do zapłaty definiowany przez użytkownika programu.
 • Uzgodnienia sald, obliczenia i przygotowanie korespondencji z kontrahentami.
 • Automatyczne lub ręczne rozliczanie płatności, z uwzględnieniem nawet najbardziej złożonych sposobów rozliczeń.
 • Rozbudowany system podpowiedzi związanych z kontekstem wprowadzanych danych.
 • Prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży VAT w układzie zgodnym z deklaracją VAT. Powiązanie dokumentu z rejestrem odbywa się w chwili dekretowania. Możliwość ewidencjonowania drobnych nieprawidłowości rachunkowych na otrzymanych dokumentach zakupu, automatyczna kontrola poprawności księgowania podatku VAT.
 • Analizy wyciągów z dzienników i kartotek kont, przygotowanie "obrotówek", możliwość uzgodnienia sumarycznego zestawienia dzienników do syntetyki.
 • Obliczenia sald kont syntetycznych i analitycznych, wyników finansowych na dany dzień, również przed zamknięciem okresu rozrachunkowego.
 • Definiowanie własnych arkuszy kalkulacyjnych, stwarzające praktycznie nieograniczone możliwości konstruowania różnych rodzajów i wzorów sprawozdań.
 • Moduł Kasowy – z możliwością wystawiania dowodów KP i KW oraz tworzenie raportu kasowego.
 • Moduł Środków Trwałych – tabela amortyzacyjna.
 • Moduł Analiz ekonomiczno-finansowych: wskaźniki płynności, rentowności, zadłużenia itp. na podstawie danych z kont w żądanym okresie.
 • Natychmiastowy dostęp do danych, tak najnowszych, jak i sprzed kilku lat.
 • Sprawne wyszukiwanie potrzebnych dokumentów i informacji.
 • Możliwość odczytu i analizy danych bezpośrednio z CD-ROM. Płyty CD są obecnie najbardziej pewnym nośnikiem informacji. Zarchiwizowane na nich dane można przechowywać nawet przez kilkadziesiąt lat, a przypadkowe wykasowanie danych jest absolutnie niemożliwe. Program Skarbnik bezpośrednio współpracuje z czytnikami CD, dzięki czemu nawet w dużych przedsiębiorstwach nie będzie konieczne stałe rozbudowywanie zasobów dyskowych komputera, a dane pozostaną nie narażone na przypadkowe błędy ludzi.

Dla firm rozliczających faktury związane z importem

Program Skarbnik umożliwia automatyczny rozdział i księgowanie kosztów zakupu, co szczególnie istotne jest dla firm rozliczających faktury związane z importem (dokument SAD).

Automatyczne księgowanie dokumentów SAD w połączeniu z dokumentem PZ i automatycznym rozliczeniem różnic kursowych gwarantuje zredukowanie dotychczas prowadzonej ewidencji księgowej do kilku prostych czynności.

Poniżej przykład obrazujący uproszczenie księgowania dodatkowych kosztów zakupu w programie Skarbnik w porównaniu z tym jak było dotychczas/ jest nadal w wielu programach fk innych producentów.

BYŁO/programy FK innych producentów: JEST w programie Skarbnik:
Etap I:
Księgowanie dokumentów (przykład):
1. 100 szt. x 1$ (kurs, np. 4,12)
2. 50 zł – transport
3. 10 zł - ubezpieczenie
4. SAD – 400 zł netto
Cło - 80 zł
VAT – 110,40 zł
Etap I:
Przyjęcie do magazynu wg ceny z faktury zakupu oraz rejestracja kosztów
Etap II:
Kalkulacja kosztów zakupu
Etap II:
Rozdział kosztów w ceny faktyczne nabycia towarów (automatycznie) i naliczenie marży
Etap III:
Przyjęcie do magazynu
Etap III:
Księgowanie dokumentów (automatycznie)
Etap IV:
Kalkulacja marży